Dødsfall

 
 

Gravferdsstønad

Gravferdsstønaden er behovsprøvet og kan gis med opptil 25.377 kroner (2021) til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.


Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.


Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 25.377 kroner til dekning av faktiske utgifter til gravferden.


Båretransport

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2.538 kroner for 2021) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.


Det gjelder særlige regler når dødsfallet skjer utenfor Norge. Det er også særlige regler når dødsfallet skyldes yrkesskade.


Hvordan søkes det?

Vi i Namsos begravelsesbyrå vil være behjelpelig med å ordne søknaden dersom dette er ønskelig. Det kan gis fullmakt til at stønaden utbetales til byrået slik at familien slipper å legge ut for begravelsesutgiftene i påvente av utbetaling fra NAV. Søknadsblanketten for krav om gravferdsstønad og stønad til båretransport innholder en orientering og veiledning.


Søknadsskjema


Pensjoner

I forbindelse med dødsfall kan det ytes pensjon til gjenlevende ektefelle, samboer og barn.

Gjenlevende som ikke oppfyller vilkårene for gjenlevendepensjon kan få overgangsstønad. Det kan også ytes stønad til tidligere familiepleier. NAV kan gi nærmere orientering om muligheter til stønad fra det offentlige.


Ytelser til gjenlevende ektefelle

Gjenlevendepensjon skal bidra til å sikre inntekt til livsopphold for gjenlevende ektefelle, registrert partner eller samboer etter dødsfall.


Barnepensjon

Barnepensjon gis til barn som har mistet en eller begge foreldre. Pensjonen skal sikre barnet inntekt til livsopphold.


Ytelser til tidligere familiepleier

Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær.

 

Stønader og pensjoner