Gravsted

 Gravferdloven § 10


Når kremasjonen har funnet sted, skal asken samles i en urne som deretter forsegles og merkes. Urnen skal oppbevares på en betryggende måte fram til gravleggingen. Urnen oppbevares av krematoriet eller gravplassmyndigheten i den kommunen hvor gravleggingen skal finne sted.

Urnenedsettelse


Når en familie har valgt kremasjon som begravelsesform, blir båren kjørt til krematoriet etter at seremonien (bisettelsen) er ferdig. Kremering foretas innen to-tre dager, og askeurnen er vanligvis klar for å avleveres innen en uke etter bisettelsen. Urnen oppbevares på krematoriet frem til det er gjort avtale om nedsetting og kirkevergen på det sted urnen skal settes ned gjør henvendelse til krematoriet om utlevering.


De pårørende må ta kontakt med kirkevergen for å gjøre avtale om tidspunkt for urnenedsettelsen. Avtalen bør gjøres minst to uker før nedsettingen skal finne sted. Fristen for å sette ned urnen er senest 6 måneder etter dødsfallet.


Ved urnenedsettelser er det vanligvis ingen seremoniell handling, men man møter ved gravstedet til avtalt tid, og kirkegårdsbetjeningen vil bistå familien med å sette urnen ned i jorden. Dersom ikke annet er avtalt, vil ikke begravelsesbyrået være tilstede ved urnenedsettelsen.