Gravsted

 Gravferdloven § 2 og 6


Alle har rett til gravsted i bostedskommunen. Hvilken gravlund man kan velge, avhenger av avdødes bostedsadresse. (Gravferdloven § 6) I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 prosent av kommunens befolkning (Gravferdloven § 2).

Type gravsted


Kistegrav

I ei kistegrav er det normalt plass til ei kiste. I tillegg til den graven som benyttes er det anledning til å reservere en ekstra grav ved siden av (dobbeltgrav). I særlige tilfeller kan en søke kirkelig fellesråd om å reservere en eller flere plasser i tillegg. Disse gravene vil til sammen utgjøre et gravsted.


Urnegrav

Gravens størrelse avgjør hvor mange urner det er plass til, men fra 2 til 6 urner er vanlig. Har man i løpet av 20 år satt ned det antall urner som gravens størrelse tilsier, må man vente til fredningstiden på 20 år for en eller flere av urnene er utløpt før man kan sette ned flere urner.


Frigrav

Avdøde personer som ved dødsfallet hadde bopel i kommunen har rett til fri grav på gravplass her. Det samme gjelder dødfødte barn når moren eller faren har bopel i kommunen (Gravferdloven § 6).

      

Retten til fri grav gjelder for kisten eller urnens fredningstid på 20 år og man kan ikke kreves festeavgift for denne perioden.  Ved opprettelse av dobbelt gravsted, gjelder frigravsretten for den graven som er i bruk. Den andre graven må man betale festeavgift for.


Festet grav

Når fredningstiden er utløpt, kan graven festes for nye 10 år om gangen. Man inngår en avtale med kirkegårdskontoret om et visst antall år som det betales festeavgift for. Ingen kan gravlegges i en festet grav uten tillatelse fra festeren (Gravferdloven § 15). Dersom festerens tilslutning ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta en beslutning i saken. Ca. 6 mnd før festet utløper, får festeren tilsendt en giro fra kirkevergen ved kirkekontoret med tilbud om fornyelse av festet.


Fredningstid

Fredningstiden for en grav er normalt 20 år. Av forskjellige årsaker er fredningstiden for graver utvidet på mange av gravplassene i vårt område. På grunn av mye leirholdig jord er det ved mange plasser ikke anledning til ny gravlegging i gamle kistegraver, mens det for noen områder er 40 års fredningstid. Opplysning om gjeldende fredningstid for et gravsted fås ved henvendelse til kirkeverge i vedkommende kommune.


Person bosatt i annen kommune

Kirkelig fellesråd kan også gi tillatelse til at personer uten bopel i kommunen gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnadene ved gravlegging og avgift som ved feste av grav. For kommunene som er med i Midtre Namdal kirkelige fellesråd (Flatanger, Fosnes, Namsos og Overhalla) praktiseres betalingsbestemmelsene som om dette området var en kommune.


Anonym grav

Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for kirkegårdsmyndighetene (Gravferdloven § 15).


Gravlunder for anonyme urner er i ferd med å bli mer vanlig i Norge i dag. En av årsakene er at det kan være familierelasjoner som er vanskelig, og derfor velger enkelte en anonym grav for å unngå at det oppstår situasjoner der noen kan gjøre hærverk ved gravstedet. Videre velger mange som opplever å miste et barn tidlig i svangerskapet å ha anonym grav.